NL|EN|DE
Triple F takes care
Triple F takes care

Privacy Policy

Deze Privacy Policy verklaart hoe Triple F Logistics BV, gevestigd aan de Cornusbaan 51, 2908 KB te Capelle aan den IJssel en in de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 54705789, omgaat met persoonlijke informatie.

Triple F Logistics BV streeft ernaar zo transparant mogelijk te zijn over de verwerking van persoonsgegevens. Triple F Logistics BV verwerkt en beheert persoonsgegevens van toekomstige, huidige en ex-medewerkers, (klanten van) klanten, leveranciers en relaties in diverse (informatie)systemen. Deze verwerkingen vinden plaats met uiteenlopende doeleinden: bijvoorbeeld op basis van wettelijke en/of (uitvoering van) contractuele verplichtingen incl. offertestadium en met het oog op een (toekomstig) werkgever-/werknemer en/of klantrelatie, inclusief het sollicitatieproces. De medewerkers van Triple F Logistics BV respecteren de (internationale) privacywetgeving alsmede het interne gegevensbeschermingsbeleid van Triple F Logistics BV.

WELKE GEGEVENS
Triple F Logistics BV verwerkt gegevens die noodzakelijk zijn om u optimaal van dienst te kunnen zijn. Triple F Logistics BV verwerkt persoonsgegevens conform de toepasselijke (inter)nationale wet- en regelgeving. Dit kan betekenen dat in noodzakelijke gevallen en het kader van de uitvoering van een overeenkomst, product of dienst, uw gegevens buiten de Europese Unie worden gedeeld. Wij sluiten met derden (partners) waar nodig verwerkersovereenkomsten af. De verwerking gebeurt volgens de regels van de nieuwe Europese privacy wetgeving, de GDPR/AVG (General Data Protection Regulation/Algemene Verordening Gegevensbescherming). De volgende persoonsgegevens worden door Triple F Logistics BV verzameld en verwerkt (onder andere maar niet beperkt tot): voornaam, achternaam, functie, GSM- en/of telefoonnummer, e-mailadres, fax nummer.

DOEL
De gegevens zullen gebruikt worden om, in het kader van het uitvoeren van onze contractuele overeenkomst, met klanten, leveranciers, partners en prospecten en werknemers te communiceren. Deze hebben wij ook nodig om te beantwoorden aan de door u aan ons verzonden vragen alsook voor de uitvoering van de verstrekte opdrachten. Deze informatie zullen we tevens gebruiken om u verder te informeren over diensten die in lijn liggen met de overeenkomst die we al met u hebben. Wanneer er nog geen contractuele overeenkomst tot stand is gekomen zullen wij, met uw toestemming, uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen hetzij telefonisch en/of schriftelijk (per email en/of per post).

VERWERKING
Triple F Logistics BV behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Persoonsgegevens worden alleen opgeslagen als voor de verwerking van die persoonsgegevens een gerechtvaardigd doel bestaat, dat uitdrukkelijk is omschreven. Verder past Triple F Logistics BV bij elke verwerking een proportionaliteits- en subsidiariteitstoets toe: dat wil zeggen dat de inbreuk op de belangen van de betrokkene niet onevenredig zal zijn in verhouding tot het doel en dat het doel niet op een andere, voor de bij de verwerking van persoonsgegevens betrokkene minder nadelige wijze, kan worden gerealiseerd.

Opgeslagen persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Triple F Logistics BV, voorzover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Alle e-mailberichten van Triple F Logistics BV medewerkers worden automatisch voorzien van een disclaimer waarmee de ontvanger bewust wordt gemaakt van de risico’s die het delen of niet (tijdig) verwijderen van de informatie van het e-mailbericht met zich meebrengen als gevolg van de privacywetgeving. Triple F Logistics BV kan persoonlijke informatie verzamelen, rechtstreeks van u of via derden, waaronder openbare databanken, sociale netwerken of uitzendorganisaties.

Triple F Logistics BV kan uw persoonlijke informatie verzamelen om de arbeids- en/of contractuele relatie met u te beheren en voor de hieronder nader omschreven doeleinden.
Wij hanteren de AVG beginselen omtrent verwerkingen; rechtmatigheid, transparantie, doelbinding en juistheid.  

VERWERKINGSDOELEINDEN
Wij verwerken persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden:

 • De wettelijke verplichtingen van Triple F Logistics BV als werkgever
 • De legitieme zakelijke belangen van Triple F Logistics BV, waaronder het algemeen beheer van personeelszaken, algemene bedrijfsactiviteiten, bekendmaking voor audit- en rapportagedoeleinden, interne onderzoeken, contractuele verplichtingen ten opzichte van derden, het beheer van de veiligheid van netwerken en informatiesystemen en het beschermen van de bedrijfsmiddelen van Triple F Logistics BV
 • Uitvoering van de opdracht en/of contract
 • In bepaalde specifieke en beperkte omstandigheden met uw toestemming

Uw gegevens worden in ieder geval niet langer bewaard dan wettelijk bepaald. Wij kunnen uw persoonlijke informatie via geautomatiseerde en papieren gegevensverwerkingssystemen verzamelen, gebruiken en overdragen.

Triple F Logistics BV heeft routineuze verwerkingsfuncties opgesteld (zoals het verwerken voor de reguliere loonlijst en de administratie). Wij verwerken ook persoonlijke informatie op occasionele of ad hoc basis (bijvoorbeeld als een werknemer in aanmerking komt voor een bepaalde nieuwe positie of als er sprake is van een wijziging in zijn/haar burgerlijke staat).

We kunnen, indien van toepassing, de volgende soorten persoonlijke informatie verzamelen:

 • Persoonlijke identificatie-informatie, zoals uw naam, woonadres, geboortedatum, geslacht, werk gerelateerde foto's en telefoonnummer thuis en/of mobiel
 • Immigratie- en woonplaatsstatus, recht op arbeidsplaats
 • Contactgegevens van familie en voor noodgevallen
 • Werk gerelateerde informatie, zoals aantal dienstjaren, werklocatie, medewerkers-ID, referenties, afwezigheid i.v.m. vakantie en contractgegevens
 • Opleidings- en trainingsinformatie, zoals uw opleiding, diploma's en certificaten, beroepsverleden en in-house trainingsdeelname
 • Wervings- en prestatie gerelateerde gegevens, zoals doelen, beoordelingen, commentaren, feedbackresultaten, carrièregeschiedenis, werkuitrusting, carrière- en opvolgingsplanning, vaardigheden en competenties en andere werk gerelateerde kwalificaties
 • Informatie betreffende uw gebruik van bedrijfsmiddelen van Triple F Logistics BV en het beheer van operationele activiteiten
 • Informatie nodig voor conformiteit en risicomanagement zoals disciplinaire dossiers, rapporten over het controleren van de achtergrond en veiligheidsgegevens
 • Informatie m.b.t. loonlijst, betalingen en voordelen, zoals salaris- en verzekeringsinformatie, ondergeschikten, overheidsidentificatie- of belastingnummers, bankgegevens en informatie over werk gerelateerde voordelen.
 • Juridische verdediging en compliance, met inbegrip van de naleving van informatieaanvragen van overheidsinstanties, retentierechten, beslagleggingen en fiscale naleving
 • Werkplekbeheer, zoals reis- en onkosten en interne programma's rond gezondheid en veiligheid (ARBO)
 • Het beheer van operationele activiteiten, waaronder productieactiviteit
 • Het beheer van informatiesystemen
 • Interne rapportage
 • Audit
 • Om Triple F Logistics BV, het personeel en het publiek te beschermen tegen letsel, diefstal, juridische aansprakelijkheid, fraude, misbruik of risico's voor de veiligheid van onze netwerken, berichtgeving, systemen, voorzieningen en infrastructuur en overige juridische en gangbare bedrijfsgerelateerde doeleinden.

BEWARING
Triple F Logistics BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk en/of wettelijk verplicht is om het doel waarvoor uw gegevens worden verzameld te realiseren. Indien van toepassing zullen wij u om toestemming vragen om uw gegevens te mogen bewaren voor de aan u voorgelegde doeleinden.

BEVEILIGING
Triple F Logistics BV geeft een hoge prioriteit aan de beveiliging van persoonsgegevens. Triple F Logistics BV heeft voldoende technische en organisatorische maatregelen getroffen, rekening houdend met de stand van de techniek, om een veilige verwerking van uw persoonsgegevens te garanderen. Deze maatregelen stemmen overeen met de aard van de persoonsgegevens en zijn evenredig met de mogelijke ernst van het risico en dienen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging en onrechtmatig gebruik te voorkomen. Het risico op ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging of toegang tot en enige andere ongeoorloofde verwerking van de gegevens is tot een minimum beperkt.

Triple F Logistics BV is niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Triple F Logistics BV. Indien ongeoorloofde toegang wordt verkregen tot de IT-systemen van Triple F Logistics BV zullen we onmiddellijk alle mogelijke maatregelen treffen om de schade aan en/of de diefstal van de gegevens tot een minimum te beperken. Ten allen tijde zal er een melding van een datalek bij de Privacy Commissie alsook bij de betrokkenen worden gedaan. Tevens volgen wij de grondbeginselen Privacy by Design en Privacy by Default.

DOORGIFTE
Triple F Logistics BV deelt geen persoonsgegevens met derde partijen, zonder voorafgaande expliciete toestemming van de betrokkenen tenzij er sprake is van wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld in het kader van onderzoeken door gerechtelijke organisaties en/of toezichthouders.

Indien het delen een wettelijke grondslag betreft, o.a. het gebruik maken van de dienstverlening van Triple F Logistics BV en er voor deze diensten gebruik wordt gemaakt van externe partijen, partners of onderaannemers, zullen ook zij moeten voldoen aan de nieuwe verordening.

Verder is Triple F Logistics BV verwerkingsverantwoordelijke en zullen doorgiften naar derde landen conform het adequaatheidsbesluit conform artikel 49; lid 1, a) en b) worden uitgevoerd in overeenkomst van opdracht.

AVG - Artikel 49
Afwijkingen voor specifieke situaties
1. Bij ontstentenis van een adequaatheidsbesluit overeenkomstig artikel 45, lid 3, of van passende waarborgen overeenkomstig artikel 46, met inbegrip van bindende bedrijfsvoorschriften, kan een doorgifte of een reeks van doorgiften van persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie slechts plaatsvinden mits aan één
van de volgende voorwaarden is voldaan:
a) de betrokkene heeft uitdrukkelijk met de voorgestelde doorgifte ingestemd, na te zijn ingelicht over de risico’s die dergelijke doorgiften voor hem kunnen inhouden bij ontstentenis van een adequaatheidsbesluit en van passende waarborgen;
b) de doorgifte is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke of voor de uitvoering van op verzoek van de betrokkene genomen precontractuele maatregelen;

UW RECHTEN
Triple F Logistics BV zal betrokkenen informeren over de geldende rechten. Dit doet Triple F Logistics BV uiterlijk op het moment van het eerste contact met de betrokkene zowel mondeling, via mail, privacy statement, disclaimer en een verwijzing naar de hieronder genoemde rechten.

U heeft recht op:

 • Recht op informatie
 • Recht op inzage
 • Recht op rectificatie & aanvulling
 • Recht op dataportabiliteit
 • Geautomatiseerde besluitvorming
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht op vergetelheid
 • Recht op bezwaar

Recht op informatie
Hoe informeert Triple F Logistics BV mij?
Wij informeren u door informatie op te nemen in de formulieren waarop u uw gegevens invult. Als u uw gegevens via de website verzend, informeren wij u via ons Privacy Statement en disclaimer.
In een aantal situaties hoeven wij u niet (nogmaals) te informeren over het gebruik van uw gegevens:

 • U bent al op de hoogte
  Wij hoeven u niet te informeren als u al op de hoogte bent van de informatie. Triple F Logistics BV mag ervan uitgaan dat u op de hoogte bent als u zelf informatie aan ons hebt toegestuurd of uitgereikt. Wij hoeven in dit geval niet nogmaals te informeren of te controleren.
 • Persoonsgegevens via andere organisatie | Onevenredige inspanning
  Krijgen wij uw gegevens via een andere organisatie? Dan hoeven wij u hierover niet in alle gevallen te informeren. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u uw gegevens online hebt staan. Wel legt Triple F Logistics BV de herkomst van uw gegevens vast en zullen wij u informeren als wij uw gegevens (willen) verwerken. Het kan ook zijn dat de andere organisatie u al heeft geïnformeerd over het doorgeven van uw gegevens. Dan weet u dus al dat Triple F Logistics BV uw gegevens kan gebruiken.
 • Ander zwaarwegend belang
  Triple F Logistics BV hoeft niet te informeren als daarvoor een zwaarwegend belang is. Bijvoorbeeld als ‘niet informeren’ noodzakelijk is om strafbare feiten te voorkomen, op te sporen, te vervolgen of om de rechten en vrijheden van anderen te beschermen.

Recht op inzage
Het recht op inzage betreft alleen inzage in uw eigen gegevens. Triple F Logistics BV kan u op de volgende 3 manieren inzage geven in uw persoonsgegevens:

 • Een volledig overzicht
 • Inzage ter plekke
 • Kopieën/afdrukken

Volledig overzicht
Als u een volledig overzicht ontvangt, heeft u nog geen recht op een kopie of afdruk van het originele document of bestand waarin uw gegevens staan.
In het volledig overzicht staat vermeld:

 • Het doel waarvoor Triple F Logistics BV uw gegevens gebruikt;
 • Welke soorten gegevens Triple F Logistics BV voor dit doel gebruikt;
 • Welke organisaties of soorten organisaties uw gegevens ontvangen;
 • Hoe Triple F Logistics BV aan uw gegevens is gekomen.

Inzage ter plekke
Triple F Logistics BV kan u vragen om ter plekke uw dossier te komen inzien. Dat kan bijvoorbeeld wanneer uw dossier heel dik is of als het Triple F Logistics BV te veel tijd en moeite zou kosten om een overzicht te maken óf om uw dossier af te drukken of te kopiëren.

Kopieën of afdrukken
Het staat Triple F Logistics BV vrij om, in plaats van een overzicht, kopieën of afdrukken te geven van de stukken die over u gaan. U kunt dit niet eisen van Triple F Logistics BV. Voor het verstrekken van kopieën kunnen wij vragen om de wettelijk vastgestelde vergoeding van € 0,23 per pagina met een maximum van € 22,50.

Mag Triple F Logistics BV mijn inzageverzoek weigeren?
Ja, soms mag dat, maar alleen bij uitzondering. Wij kunnen inzage in uw gegevens geheel of gedeeltelijk weigeren als door uw inzageverzoek de administratieve lasten te hoog worden. Wij zullen uw inzageverzoek niet zomaar afwijzen. Wel zullen wij aan u aangeven waarom wij uw inzageverzoek weigeren met inachtneming van de belangen van alle betrokken partijen.

Het recht op rectificatie en aanvulling betreft alleen uw eigen gegevens.
Wat is een rectificatie & aanvullingsverzoek?
U heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigen/of persoonsgegevens aan te vullen. In de AVG (artikel 16) staat dit recht beschreven als ‘recht op rectificatie’.

Toepassing rectificatie & aanvulling
Triple F Logistics BV is verantwoordelijk voor correcte verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zorgen dat uw gegevens actueel zijn door:

 • Intern
  Uw persoonsgegevens actualiseren als dat nodig is en/of op uw aangeven.
 • Derde partijen informeren
  Aangepaste of aangevulde gegevens van u doorgeven aan organisaties die wij hebben voorzien van uw gegevens in het kader van onze dienstverlening.
  Mag Triple F Logistics BV mijn rectificatie & aanvullingsverzoek weigeren?
  Wij zullen geen aanvullingen verwerken op het gebied van bijzondere persoonsgegevens en andere gegevens die niet relevant zijn voor onze dienstverlening. Derhalve kan het voorkomen dat wij niet alle gegevens die u aanlevert zullen verwerken.

Recht op dataportabiliteit
Het recht op dataportabiliteit betreft het ‘recht om gegevens over te laten dragen’. Het houdt in dat u het recht hebt om uw digitale persoonsgegevens te ontvangen die Triple F Logistics BV van u heeft. Ook kunt u ons vragen om uw gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie.

Waarborg data | Format dataoverdracht
Om de betekenis van de overgedragen data te waarborgen zal Triple F Logistics BV alle persoonsgegevens beschikbaar stellen die u digitaal aan ons hebt verstrekt via online webformulieren. Triple F Logistics BV zal indien beschikbaar, relevante metagegevens meeleveren, zoals tijdstip, afzender, geadresseerde etc.
Triple F Logistics BV verzamelt geen persoonsgegevens middels online ‘track’ diensten. Uw (digitale)persoonsgegevens zullen aan u worden overgedragen in een gestructureerd, veelgebruikt en leesbaar formaat. Voor medewerkers van Triple F Logistics BV is mogelijk toegang tot een bepaalde afdeling middels gebruik van een fingerprintscan noodzakelijk. Deze gegevens worden bij derden opgeslagen, beveiligd en gelogd, hierop is een verwerkersovereenkomst van kracht. Tevens worden deze gegevens verwijdert zodra een werknemer niet meer werkzaam is bij Triple F Logistics BV.

Wat valt er onder dataportabiliteit?

 • Alle digitale persoonsgegevens, papieren dossiers vallen hier niet onder.
 • Persoonsgegevens die een organisatie met toestemming van de betrokkene verwerkt
 • Persoonsgegevens die een organisatie vanwege een overeenkomst uitvoert.

Mag Triple F Logistics BV mijn verzoek weigeren?
Als u geen klant meer bent bij Triple F Logistics BV kunnen wij u verzoek tot dataportabiliteit weigeren. Wij zullen binnen een maand antwoord geven waarom wij uw verzoek weigeren. Bent u het niet met ons eens? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of juridische hulp zoeken.

Geautomatiseerde besluitvorming
Sommige organisaties nemen een besluit op basis van automatisch verwerkte gegevens. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij profilering. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft recht op een menselijke blik bij besluiten die over personen gaan. Voorbeelden zijn automatische weigering van uw sollicitatie of verwerking van sollicitaties via internet zonder menselijke tussenkomst.

Werkwijze Triple F Logistics BV
Triple F Logistics BV neemt in de regel geen besluit op basis van automatisch verwerkte gegevens. Uw gegevens worden dus persoonlijk, door een mens beoordeeld.

 • Wij toetsen op basis van door u aangeleverde informatie en/of persoonsgegevens.
 • Wij toetsen persoonsgegevens die wij van derden hebben ontvangen, door contact met u op te nemen.

Wanneer kunt u zich beroepen op het artikel geautomatiseerde besluitvorming & profilering ?

 • Als Triple F Logistics BV toch een besluit neemt op basis van automatisch verwerkte gegevens.
 • Als er voor u, door dit besluit, nadelige consequenties volgen.

Recht op de beperking van de verwerking
Wat is een beperking van de verwerking verzoek?
U heeft in bepaalde situaties het recht op beperking van het gebruik van uw gegevens.
Wanneer heeft u recht op beperking van de verwerking?
Het recht op beperking van de verwerking geldt in situaties die voldoen aan een van de volgende criteria:

 • Gegevens zijn mogelijk onjuist
  Als u aan ons aangeeft dat wij onjuiste persoonsgegevens gebruiken. Triple F Logistics BV zal controleren welke gegevens niet kloppen en deze op uw verzoek rectificeren. Wij zullen vanaf het moment dat u aangeeft dat u persoonsgegevens niet (meer) kloppen, deze niet meer gebruiken of doorsturen aan derden.
 • De verwerking is onrechtmatig
  Triple F Logistics BV mag bepaalde gegevens niet verwerken, maar jij wil niet dat wij deze gegevens wissen. Bijvoorbeeld omdat u de gegevens later nog wil opvragen. U heeft bijvoorbeeld (bijzondere) persoonsgegevens aangeleverd. Triple F Logistics BV verwerkt in de regel geen bijzondere persoonsgegevens en geven die ook niet door aan derden.
 • Gegevens zijn niet meer nodig
  Triple F Logistics BV heeft uw persoonsgegevens niet meer nodig voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld. Maar u heeft de persoonsgegevens nog wel nodig voor bijvoorbeeld een rechtsvordering of juridische procedure.
 • Betrokkene maakt bezwaar
  Maakt u bezwaar tegen het verwerken van uw persoonsgegevens? Dan moet Triple F Logistics BV stoppen met deze gegevens te verwerken. Tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden. Zo lang niet duidelijk is of onze gronden zwaarder wegen, zullen wij uw gegevens overigens niet verwerken.
 • Derde partijen informeren
  Als Triple F Logistics BV uw persoonsgegevens aan andere partijen verstrekt; wij zullen deze organisaties laten weten dat u het gebruik van uw persoonsgegevens hebt beperkt en dat deze derde partijen zicht strikt aan deze beperking dienen te houden.
 • Welke partijen hebben uw persoonsgegevens?
  Als u wilt weten aan welke derde partijen wij de beperking van uw persoonsgegevens hebben doorgegeven, zal Triple F Logistics BV u een overzicht hiervan overleggen.

Recht op vergetelheid
Het recht op vergetelheid betreft alleen uw eigen gegevens.
Wat is een vergetelheidverzoek
Dit houdt in dat Triple F Logistics BV in bepaalde gevallen verplicht is om uw gegevens te verwijderen als u hierom vraagt. Bijvoorbeeld als de gegevens niet meer nodig zijn of als die persoon zijn toestemming intrekt.
Voorwaarden recht op vergetelheid
U heeft recht op vergetelheid volgens AVG vastgestelde normen, in de volgende situaties:

 • Niet meer nodig
  Triple F Logistics BV heeft uw persoonsgegevens niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld of waarvoor we ze verwerken.
 • Intrekken toestemming
  U heeft eerder (uitdrukkelijk) toestemming gegeven aan Triple F Logistics BV voor het gebruik van uw gegevens, maar trekt die toestemming nu in.
 • Bezwaar
  U maakt bezwaar tegen de verwerking, er is op grond van artikel 21 van de AVG bijvoorbeeld een absoluut recht van bezwaar tegen direct marketing.
 • Onrechtmatige verwerking
  Triple F Logistics BV verwerkt uw persoonsgegevens onrechtmatig. Bijvoorbeeld omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking.
 • Wettelijk bepaalde bewaartermijn
  Triple F Logistics BV is wettelijk verplicht om de gegevens na bepaalde tijd (minimaal 2 jaar) te wissen.
 • Kinderen
  U bent jonger dan 16 jaar en de persoonsgegevens zijn verzameld via een / onze website.

Volledig overzicht toepassing recht op vergetelheid.
Wat wordt er precies verwijdert als u een vergetelheidverzoek indient?

 • Digitale (back-up)bestanden
 • Papieren dossier

Mag Triple F Logistics BV mijn vergetelheidverzoek weigeren?
Ja, zijn uitzonderingen op het recht op vergetelheid. Triple F Logistics BV hoeft uw persoonsgegevens bijvoorbeeld niet uit back-ups te verwijderen als wij wettelijk verplicht zijn om de gegevens een bepaalde tijd te bewaren of in het algemeen belang moet archiveren. Tevens houden wij ons aan de wettelijke retentieperiode m.b.t. back-ups. Triple F Logistics BV beroept zich op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die een aantal omstandigheden noemt waarin het recht op vergetelheid niet geldt.

Recht op bezwaar
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft u het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. In de AVG staat dit recht beschreven als ‘recht van bezwaar’.

Verwerking stoppen of beperken
Als u bezwaar maakt tegen het verwerken van uw persoonsgegevens, zal Triple F Logistics BV stoppen met de verwerking daarvan.
Uitzondering op het bezwaar

 • Bij dwingende gerechtvaardigde gronden aanvoert voor de verwerking waarvan die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van u.
 • Gronden die te maken hebben met een rechtsvordering.
 • Gronden die ten grondslag liggen aan bewaartermijnen en geldende wet- en regelgeving

Let op: zo lang niet duidelijk is of de uitzonderingen zwaarder wegen, zullen wij uw gegevens niet verwerken. Wij zullen dan een beperking van de verwerking instellen.

Direct marketing
U kunt altijd bezwaar maken als wij uw persoonsgegevens voor direct marketing gebruiken. Dit is van toepassing bij:

 • Profilering voor marketingdoeleinden
 • Nieuwsbrieven
 • Onze mailing vanuit online accounts bij derde partijen

Als u bezwaar maakt tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor direct marketing, zullen wij hier direct mee stoppen.

Correctie en/of verwijdering
U zal altijd in staat gesteld worden om correctie of verwijdering van uw gegevens aan te vragen.
In de regel zal Triple F Logistics BV niet langer dan noodzakelijk persoonsgegevens van u bewaren en zullen uw gegevens definitief verwijderen als wij van mening zijn dat deze niet (meer) nodig zijn.

Identiteit controleren
Voordat Triple F Logistics BV uw verzoek in behandeling neemt, mag Triple F Logistics BV controleren wie u bent om te verifiëren dat u daadwerkelijk de persoon bent op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. Wij kunnen u vragen om uw identiteitsbewijs te laten zien of om een kopie daarvan op te sturen.

Aanvragen verzoeken
In de regel zal Triple F Logistics BV niet langer dan noodzakelijk persoonsgegevens van u bewaren en zullen uw gegevens definitief verwijderen als wij van mening zijn dat deze niet (meer) nodig zijn. Heeft u een verzoek aangaande uw rechten dan is Triple F Logistics BV is wettelijk verplicht om binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail te reageren op uw verzoek. U kunt een verzoek indienen via info@triple-f.com

WEBSITE
De persoonlijke gegevens die u op de site invult, zullen voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie heeft gegeven, worden gebruikt. Deze gegevens zullen niet aan derden worden gegeven. Daarnaast gebruiken wij deze gegevens om de dienstverlening naar u toe te verbeteren.
Onze website is voorzien van een SSL certificaat, dit betekent dat er een beveiligde laag geplaatst wordt tussen een server en een internet browser waardoor uw gegevens beveiligd worden die u verzend via ons contactformulier. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat aan ons melden. Uw gegevens worden dan z.s.m. uit ons bestand verwijderd. 

COOKIES
Op onze website wordt alleen gebruik gemaakt van PHPSESSID. Dit wordt gebruikt om de werking van de website te verbeteren. Dit is noodzakelijk om gegevens in het contactformulier zichtbaar te maken en een andere pagina weer te geven. Bijvoorbeeld: bij het ingeven van foute invoer in bepaalde velden van het contactformulier kan er middels PHPSESSID een foutmelding weergegeven worden. U ziet dan welke velden u correct dient in te vullen. Ook een bericht dat het contactformulier is verzonden kan door PHPSESSID worden gegenereerd. Er wordt geen persoonlijke informatie in de cookie opgeslagen.

WEBSITES VAN DERDEN

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van hyperlinks met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

WIJZIGINGEN
Deze mededeling kan, indien nodig, worden aangevuld met andere verklaringen om te voldoen aan de geldende wetsvoorschriften en kan door ons van tijd tot tijd gewijzigd worden, mocht dat noodzakelijk zijn.

WERKWIJZE
Triple F Logistics BV verwerkt uw persoonsgegevens alleen met uw toestemming. Triple F Logistics BV voert een actief intern beleid conform AVG richtlijnen waar werknemers van Triple F Logistics zich aan dienen te houden. Triple F Logistics BV zal in het kader van de AVG tevens een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden. Hierin staan minimaal onderstaande gegevens vermeld.
a) Verwerkingsverantwoordelijke
b) Verwerker
c) Verwerkingsactiviteiten medewerkers
d) Verwerkingsactiviteiten zakelijke relaties
e) Beveiligingsmaatregelen
f) Register Datalekken

Daarnaast hanteren wij een intern gegevensbeschermingsbeleid en hebben wij documenten aangaande processen, procedures, beveiliging en maatregelen en beschikt Triple F Logistics BV over een intern datalek protocol. Gezien de aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten is een DPIA niet op Triple F Logistics BV van toepassing.

CONTACT OF KLACHTEN
Voor alle vragen en/of klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u richten aan info@triple-f.com Indien u meent dat Triple F Logistics BV niet rechtmatig met uw persoonsgegevens omgaat of op enigerlei wijze de wetten en de regelgeving overtreedt, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Advies nodig?

Bel +31(0)10 286 29 99

Laat uw naam en telefoonnr.
achter en wij bellen u.

Gegevens achterlaten
Ontwikkeld door EXTRA cross media i.s.m. 0to9